РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ МИТРОПОЛИТА ХЕРСОНСЬКОГО І ТАВРІЙСЬКОГО ІОАННА БОГОЛЮБИВИМ ПАСТИРЯМ, ВСЕЧЕСНОМУ ЧЕРНЕЦТВУ ТА ВСІМ ВІРНИМ ЧАДАМ ХЕРСОНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

«Радіють усі Ангели на Небі,
і веселяться нині люди,
виграє все творіння
заради рожденного у Віфлеємі
Спаса Господа»
 (стихира на літії)

Возлюблені у Христі, дорогі отці, брати і сестри! У ці радісні та спасительні дні прийміть сердечні вітання з Різдвом по плоті Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа!

Вже більш ніж два тисячоліття минуло з тих пір, як у Віфлеємі Іудейському звершилася тайна Боговтілення. Подія довгоочікуваної зустрічі із Спасителем створила на Небі і на землі незрівнянну радість. Висловити її було в силах лише ангельське воїнство, яке заспівало славословний гімн: «Слава в вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління!» (Лк. 2,14). Цей спів почули і повторювали прості пастухи — свідки Боговтілення, котрі чистим серцем узріли свого Творця, явленого у плоті.

Однак Різдво Христове стало радістю не тільки для вузького кола людей, які жили колись в Палестині. «Таємно народився єси в вертепі, але Небо Тебе всім проповідало», — сповіщає Свята Церква в тропарі навечір’я Різдва. Ані місце, ані час не змогли втримати благодать втілення Вічного Бога. Натхненням Святого Духа в Віфлеєм прийшли волхви зі Сходу поклонитися Христу Спасителю. Тим самим Святим Духом до пелен Богонемовляти приходили і приходять усі покоління християн, об’єднаних Святою, Соборною, Апостольською Церквою. Завдяки їй, джерелу благодаті, що тече у вічне життя, кожен отримує можливість пережити возз’єднання з Творцем, усвідомити, що справжнє значення Різдва Христового в його позачасовій суті — освяченні Божеством людської природи.

Спосіб, в який Господь потурбувався про Своє творіння через Різдво, являє собою безодню мудрості та милосердя Божого. «Сам Творець і Господь, — виголошує преподобний Іоанн Дамаскін, — вступає в боротьбу за Своє творіння і самим ділом стає Учителем» («Точний виклад православної віри»). Щоб зцілити хворе гріхом і смертю людське єство, Бог одягається в нього, сприймає на Себе. Втілене Слово, Ісус Христос, перемагає порок і пристрасть, поборює диявола і залишає Свою перемогу людині. Через Його освячене Тіло і Кров у таїнстві Євхаристії вже ми, кожен вірний, сподобляємося причастя Бога — освячення і спасіння душі. Разом з тим, наш Божественний Учитель став Одкровенням для всіх, хто щиро шукає Господа. Ісус Христос, народжений у Віфлеємі, відкрито показав Яким є Творець та яка Його воля про людину. «Ми пізнали любов, яку має до нас Бог, і увірували в неї, — пише наперсник Христовий, святий апостол Іоанн Богослов. — Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог в ньому»(1 Ін. 4,16). Господь Вседержитель, Який створив цілий світ, Який Своєю десницею підтримує буття всього творіння, являє Себе люблячим Отцем, Подателем прощення і милості.

Про це особливо важливо пам’ятати сьогодні, коли людство спіткав важкий час випробувань. Нам, православним християнам, як нікому іншому, потрібно розуміти, що всі хвороби і біди попускаються для виправлення і напоумлення від Бога, «Котрий всім бажає спастися». Слід «користуватися тілесним лікуванням, як деяким зразком і прикладом для піклування про душу», — вказує святитель Василій Великий («Правила, докладно викладені в питаннях і відповідях»). Будь-який пошук ліків або засобів вирішення суспільних проблем має починатися з покаяння, зміни звичного гріховного способу життя. Саме такий засіб — надія на милість і допомогу Божу — є запорукою успіху в подоланні всіляких викликів і перешкод. У цьому ми маємо перед собою чудовий приклад зі Святого Письма — порятунок міста Ніневії (Іони 3, 5). Віримо, що як тоді, так і нині, «Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром» (Пс. 28,11).

У цьому життєстверджуючому сподіванні молитовно бажаю всім нам, дорогі отці, брати і сестри, натхнення, мудрості, сил і закликаю на кожного Боже благословення. Нехай милосердний Господь, молитвами Пречистої Владичиці нашої Богородиці і заступництвом всіх святих, подасть здоров’я і мир кожній родині та подарує особливу різдвяну радість у Христі Ісусі, що славно народився від Пречистої Діви в Віфлеємі.

 

З Різдвом Христовим і Новим роком!

+ Іоанн

МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСЬКИЙ І ТАВРІЙСЬКИЙ

Різдво Христове

2020/2021 р.

м. Херсон

 

 

«Ликуют Ангели вси на Небеси,

и радуются человецы днесь,

играет же вся тварь

рождшагося ради в Вифлееме

Спаса Господа»

 (стихира на литии)

Возлюбленные во Христе, дорогие отцы, братья и сестры! В эти радостные и спасительные дни примите сердечные поздравления с ­Рождеством по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Уже более чем два тысячелетия прошло с тех пор, как в Вифлееме Иудейском совершилась тайна Боговоплощения. Событие долгожданной встречи с Творцом содеяло на Небе и на земле несравненное ликование. Выразить его было в силах лишь ангельское воинство, которое воспело радостный гимн: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2,14). Эту песнь услышали и повторяли простые пастухи — свидетели Боговоплощения, чистым сердцем узревшие своего Творца, во плоти пришедшего.

Однако Рождество Христово стало радостным уделом не только лишь узкого круга людей, живших когда-то в Палестине. «Тайно родился еси в вертепе, но Небо Тя всем проповеда», — восклицает Святая Церковь в тропаре навечерия Рождества. Ни место, ни время не смогли удержать благодать воплощения Вечного Бога. Наитием Святого Духа в Вифлеем пришли волхвы с Востока поклониться Христу Спасителю. Тем же Святым Духом к пеленам Богомладенца приходили и приходят все поколения христиан, объединённых Святой, Соборной, Апостольской Церковью. Благодаря ей, источнику благодати, текущему в вечную жизнь, каждому становится возможным пережить воссоединение с Творцом, уразуметь, что подлинное значение Рождества Христова в его вневременной сути — освящении Божеством человеческой природы.

Способ, которым Господь проявил заботу о Своем творении через Рождество, являет собой бездну мудрости и милосердия Божия. «Сам Творец и Господь, — восклицает преподобный Иоанн Дамаскин, — вступает в борьбу за Свое создание и самим делом становится Учителем» («Точное изложение православной веры»). Чтобы исцелить больное грехом и смертью человеческое естество, Бог одевается в него, воспринимает на Себя. Воплощенное Слово, Иисус Христос, превозмогает порок и страсть, побеждает диавола и оставляет Свою победу человеку. Через Его освященное Тело и Кровь в таинстве Евхаристии уже мы, каждый верный, сподобляемся причастия Бога — освящения и спасения души. Вместе с тем, наш Божественный Учитель стал Откровением для всех, искренне ищущих Господа. Иисус Христос, родившийся в Вифлееме, ­открыто показал каков Творец и какова Его воля о человеке. «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее, — пишет наперстник Христов, святой апостол Иоанн Богослов. — Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4,16). Господь Вседержитель, сотворивший целый мир, Своей десницей поддерживающий бытие всего творения, являет Себя как любящий Отец, Податель прощения и милости.

Об этом особенно важно помнить сегодня, когда человечество преодолевает тяжелое время испытаний. Нам, православным христианам, как никому другому, необходимо понимать, что все болезни и беды попускаются для исправления и вразумления от Бога,«желающего всем спастись». Надлежит «пользоваться телесным врачеванием, как некоторым образцом и примером для попечения о душе», — указывает святитель Василий Великий («Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах»). Любой поиск лекарств или средств решения общественных проблем должен начинаться с покаяния, изменения привычного греховного образа жизни. Именно такое средство — упование на милость и помощь Божиию — является залогом успеха в преодолении многоразличных вызовов и препятствий. В этом мы имеем перед собой замечательный пример из Священного Писания — спасение города Ниневии (Ионы 3,5). Верим, что как тогда, так и ныне, «Господь крепость людем своим даст, Господь благословит люди своя миром»(Пс. 28,11).

В этом жизнеутверждающем уповании молитвенно желаю всем нам, дорогие отцы, братья и сестры, вдохновения, мудрости, сил и призываю на каждого Божие благословение. Пусть милостивый Господь, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и предстательством всех святых, подаст здравие и мир каждой семье, а наипаче радость во Христе Иисусе, славно родившемся от Девы в Вифлееме.

 

С Рождеством Христовым и Новым годом!

+ ИОАНН

МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ

Рождество Христово

2020/2021 г.

г. Херсон

Прп. Онуфрій допомагає тим, хто на перше місце у житті ставить спасіння — Предстоятель УПЦ

 

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Статистика посещения

Количество просмотров материалов
1577195

УПЦ Херсоно-таврической епархии Свято-Казанская община Чернобаевского благочиния
пгт. Чернобаевка, ул. Октябрьская, 46-а (Новый Храм),
ул. Первомайская 64 (старый Храм),
+38 050 287 28 61; +38 096 591 70 94 - Церковная лавка,
тел. (0552) 777 095
Храм Свято-казанской иконы Божией Матери © 2009 - 2021