РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ МИТРОПОЛИТА ХЕРСОНСЬКОГО І ТАВРІЙСЬКОГО ІОАННА БОГОЛЮБИВИМ ПАСТИРЯМ, ВСЕЧЕСНОМУ ЧЕРНЕЦТВУ ТА ВСІМ ВІРНИМ ЧАДАМ ХЕРСОНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

   “З нами Бог: розумійте, народи,
                                                                                    і покоряйтеся, бо з нами Бог”
 (зі служби Великого повечір’я)

З почуттям глибокої духовної радості вітаю всіх з великим святом нашого спасіння – Різдвом Господа нашого Ісуса Христа. В цей день ми святкуємо виконання радісних сподівань і надій людства, яке протягом тисячоліть готувалося Богом через одкровення, прообрази і пророцтва до явлення в світ Спасителя і до служіння Його спасінню людей (Діян. 3, 24).

Бог створив людину за образом Своїм і подобою, вінчав її славою і честю, поселив у Едемі – прекрасному раю для блаженного і радісного життя. Але через заздрощі диявола гріх увійшов в серце людини, а потім і смерть. Творіння розриває спілкування з Творцем і полум'яний Херувим загороджує вхід у втрачений рай.

Але невже назавжди загинула людина і немає їй порятунку? Невже Бог забуде краще створіння Своє? Адже ще в Старому Завіті пророк від імені Божого порівнював ставлення Бога до людини зі ставленням матері до своєї дитини: «Чи забуде жінка своє немовля? ... Та коли б вона й позабула, то Я не забуду про тебе» (Іс. 49, 15 ). Пришестя у світ Сина Божого зруйнувало перешкоду між людиною і раєм.

Син Божий, ставши Сином Людським, явив в Собі істинний образ Божий у всій його повноті і дав нам заповідь зберігати чистоту серця і душі, щоб і в нас міг відобразитися цей образ. Ми знаємо самі по досвіду нашого повсякденного життя, наскільки важко буває боротися з гріхом, очищаючи свою душу і серце від лукавства.

Але Христос, Спаситель наш, Предвічне Слово Боже, нині сходить з Небес на землю для того, щоб повернути нам вічне життя, відновити в нас образ Божий і дати нам сили увійти в Його вічне Царство.

Ми знаємо, що коли Христос народився у Вифлеємі, то прийшли мудреці зі Сходу і принесли Йому в дар золото, ладан і смирну. А сьогодні ми повинні принести нашому Творцю в дар віру замість золота, любов нашу, як смирну, і, як ладан – наше милосердя.

У Своїх стражданнях Він поніс всі страждання, як кару, рівну сукупності гріха людства всіх часів і народів, вичерпавши всю глибину відповідальності за гріх перед правдою Божою. У цій принесеній Спасителем світу умилостивительній жертві за гріх лежить глибинна основа для прощення гріхів віруючим в Христа, які прищеплюються до Нього, як до живої Лози, любов'ю свого серця (Ін. 15, 5).

Якщо Син Божий з любові Своєї приходить до нас, то як же нам не відповісти Йому своєю любов'ю? Якщо Він дарує нам спасіння, то як нам не принести Йому свій посильний відповідний дар?

Служіння Христу вимагає від нас цілковитого послуху волі Божій, про що ми і молимося до Отця Небесного: «…нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі…» (Мф. 6, 10). Воно вимагає виконання Христових заповідей, однією з яких є заповідь про любов до своїх ближніх, і нерозривно пов'язана з нею заповідь про мир серед людей. «Майте мир між собою» (Мк. 9, 50), – говорить Господь; будьте миротворцями і назветесь синами Божими – вчить святе Євангеліє (Мф. 5, 9).

Ми повинні не тільки мати мир в собі, як внутрішній стан душі, а й активізувати свою діяльність для захисту миру, як того вимагає ситуація, яка зараз склалась в Україні, що далека від торжества миру і справедливості. Все ще живі і діють темні сили зла. Мир їм так само ненависний, як нам, християнам, ненависні будь-яка агресія і війна.

Ми прагнемо до миру заради Христа, Який є Шлях, Істина і Життя (Ін. 14, 6). Він приніс у світ примирення, і ми теж хочемо віддатися справі примирення між людьми; Він простив людям, і ми теж хочемо прощати і приводити людей до прощення; Він дав життя людям, і ми теж хочемо боротися проти смерті і знищення.

Від щирого серця вітаю всіх вас, всечесні отці, іноки та інокині, боголюбиві брати і сестри, зі святом Різдва Христового і з Новим роком благості Господньої! Народжене Богонемовля з невимовного Свого милосердя нехай пошле жаданий для нас мир, а у всіх життєвих справах – Свою небесну допомогу і благополуччя. "Не бійтеся; бо я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям: бо нині у місті Давидовім народився вам Спаситель, Котрий є Христос Господь» (Лк. 2: 10-11). 

                                                                                              Іоанн

                                                                                              МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСЬКИЙ

                                                                                              І ТАВРІЙСЬКИЙ

 

Різдво Христове

2018/2019 р.

м. Херсон

 

                                                                                                             

 

                                                                                  «С нами Бог, разумейте, языцы,

                                                                                   и покаряйтеся: яко с нами Бог»

                                                                                  (из службы Великого повечерия)

 

С чувством глубокой духовной радости приветствую всех с великим праздником нашего спасения – Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. В настоящий день мы празднуем исполнение радостных чаяний и надежд человечества, которое в продолжение тысячелетий было приуготовляемо через откровения, прообразы и пророчества к явлению в мир Спасителя и к служению Его спасению людей (Деян. 3, 24).

Бог создал человека по образу Своему и подобию, венчал его славой и честью, поселил в Эдеме – прекрасном раю для блаженной и радостной жизни. Но по зависти диавола грех вошел в сердце человека, а затем и смерть. Творение разрывает общение с Творцом и пламенный Херувим заграждает вход в потерянный рай.

Но неужели навсегда погиб человек и нет ему спасения? Неужели Бог забудет лучшее создание Свое? Ведь еще в Ветхом Завете пророк от лица Божия сравнивал отношение Бога к человеку с отношением матери к своему ребенку: «Забудет ли женщина грудное дитя свое?.. Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис. 49, 15). Пришествие в мир Сына Божия разрушило преграду между человеком и раем.

Сын Божий, став Сыном Человеческим, явил в Себе истинный образ Божий во всей его полноте и дал нам заповедь созидать и хранить чистоту сердца и души, чтобы и в нас мог отобразиться этот образ. Мы знаем сами по опыту нашей повседневной жизни, насколько трудно бывает бороться с грехом, очищая свою душу и сердце от лукавства.

Но Христос, Спаситель наш, Предвечное Слово Божие, ныне сходит с Небес на землю для того, чтобы вернуть нам вечную жизнь, восстановить в нас образ Божий и дать нам силы войти в Его вечное Царство.

Мы знаем, что когда Христос родился в Вифлееме, то пришли мудрецы с Востока и принесли Ему в дар золото, ладан и смирну. А сегодня мы должны принести нашему Зиждителю в дар веру вместо злата, любовь нашу, как смирну, и, как ладан – наше милосердие.

В Своих страданиях Он понес все страдания, как наказание, равное совокупности греха человечества всех времен и народов, исчерпав всю глубину ответственности за грех перед правдой Божией. В этой принесенной Спасителем мира всеумилостивляющей жертве за грех лежит глубочайшее основание для прощения грехов верующим во Христа, прививающимся к Нему, как к живой Лозе, любовью своего сердца (Ин. 15, 5).

Если Сын Божий по любви Своей приходит к нам, то как же нам не ответить Ему своей любовью? Если Он дарует нам спасение, как нам не принести Ему свой посильный ответный дар?

Служение Христу требует от нас всецелого послушания воле Божией, о чем и молимся мы Отцу Небесному: «да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле» (Мф. 6, 10). Оно требует исполнения Христовых заповедей, одной из которых является заповедь о любви к своим ближним, и неразрывно связанная с ней заповедь о мире среди людей. «Имейте мир между собою» (Мк. 9, 50), – говорит Господь; будьте миротворцами и назоветесь сынами Божиими – учит святое Евангелие (Мф. 5, 9).

Мы должны не только в себе иметь мир, как внутреннее душевное состояние, но и активизировать свою деятельность в защите мира, как того требует сложившаяся сейчас обстановка в Украине, далекая от торжества мира и справедливости. Все еще живы и действуют темные силы зла. Мир им так же ненавистен, как нам, христианам, ненавистны всякая агрессия и война.

Мы стремимся к миру ради Христа, Который есть Путь, Истина и Жизнь (Ин. 14, 6). Он принес в мир примирение, и мы тоже хотим отдаться делу примирения между людьми; Он простил людям, и мы тоже хотим прощать и приводить людей к прощению; Он дал жизнь людям, и мы тоже хотим бороться против смерти и уничтожения.

От всего сердца поздравляю всех вас, всечестные отцы, монашествующие, боголюбивые братья и сестры, с праздником Рождества Христова и с Новым летом благости Господней! Родившийся Богомладенец по неизреченному Своему милосердию да ниспошлет вожделенный для нас мир, а во всех делах житейских – Свою небесную помощь и всеобщее благополучие. «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2, 10-11).

 

                                                                                                   ИОАНН

                                                                                                   МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСКИЙ

                                                                                                    И ТАВРИЧЕСКИЙ

 

Рождество Христово

2018/2019 г.

г. Херсон

Прп. Онуфрій допомагає тим, хто на перше місце у житті ставить спасіння — Предстоятель УПЦ

 

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Статистика посещения

Количество просмотров материалов
1310883

УПЦ Херсоно-таврической епархии Свято-Казанская община Чернобаевского благочиния
пгт. Чернобаевка, ул. Октябрьская, 46-а (Новый Храм),
ул. Первомайская 64 (старый Храм),
+38 050 287 28 61; +38 096 591 70 94 - Церковная лавка,
тел. (0552) 777 095
Храм Свято-казанской иконы Божией Матери © 2009 - 2018